ראויים לקידום

 

האוניברסיטה מציעה למועמדים שיוגדרו "ראויים לקידום" הזדמנות לקבלה ללימודים בכל החוגים.


♦ למי מתאים?

תכנית ראויים לקידום מיועדת לקדם שיוויון הזדמנויות.

התכנית מיועדת למי שנאלצו להתמודד בתקופת התבגרותם עם קשיים אישיים, סביבתיים ומשפחתיים אשר מנעו מהם את ההתמדה וההשקעה הנדרשת בנקודת זמן קריטית זו בכדי להגיע לתעודת בגרות מלאה ומוצלחת שבאמצעותה יוכלו להמשיך ללימודים אקדמיים ולהגיע להישגים הובים ביותר מבחינתם.

מועמדים בעלי תואר אקדמי לא יוכלו להתמיין בערוץ זה.

בדקו אם אתם מתאימים באתר האגודה לקידום החינוך

 

♦ על ערוץ הקבלה ומה צריך לעשות:

מועמדים שנמצאו ראויים לקידום, שקיבלו ניקוד 30 נקודות ומעלה על פי אמות המידה של התכנית, יוכלו להתקבל לשנה א' לתואר ראשון גם אם הנתונים שלהם נמוכים במעט מסף הקבלה הרגיל לחוג.

המעוניינים להתקבל בערוץ זה יציינו עובדה זו בטופס ההרשמה, וכן עליהם לפנות לאגודה לקידום החינוך לשם בדיקה וקבלת הניקוד להעדפה מתקנת.

 

ראו גם כאן

 

פרטים מאתר האגודה לקידום החינוך:

רקע

תואר אוניברסיטאי הינו גשר לקידום והצלחה בעולם התעסוקה של היום. בני נוער רבים נאלצים להתמודד בתקופת התבגרותם עם קשיים אישיים, פיזיולוגיים, נפשיים, סביבתיים ומשפחתיים, המונעים מהם את ההתמדה וההשקעה הנדרשת בתקופת זמן קריטית זו בכדי להגיע לתעודת בגרות מלאה ומוצלחת, שבאמצעותה יוכלו להמשיך ללימודים אקדמיים ולהגיע להישגים הטובים ביותר מבחינתם.

מטרה

תוכנית "ראויים לקידום" מאפשרת למועמדים לנסות ולהתקבל למערך הלימוד האקדמי בדרך אחרת, הנוספת לדרך הרישום הרגילה – על בסיס העדפה מתקנת.

זאת על פי סולם ניקוד הנקבע על סמך פרמטרים הכוללים התייחסות לרקע האישי של כל מועמד והאירועים שהתרחשו בעת לימודיו בתיכון. בדרך זו, האוניברסיטאות פותחות את שעריהן לאלו שסיכוייהם ההתחלתיים להתקבל ללימודים נמוכים בשל נסיבות חיים שאינן תלויות בהם, ומאפשרת לאותם "ראויים לקידום" לצעוד בנתיבי ההשכלה כשווים, בהתאם ליכולותיהם האובייקטיביות, תוך התחשבות בנסיבות חייהם.

רציונל

אוניברסיטאות בארץ מציעות למועמדים הרחוקים מסף הקבלה הנדרש ללימודים הזדמנות נוספת לקבלה ללימודים. על המעוניינים לנסות ולהתקבל ללימודים אקדמיים בערוץ זה לפעול בהתאם להנחיות הרישום המתייחסות לתכנית "ראויים לקידום" במוסד הלימודים המבוקש והחוגים הפתוחים לקבלה במתכונת זו, ולידע את האוניברסיטה עלועמדותם לפרויקט כבר בבקשת הה מרשמה.

לשם קביעת ניקוד "ראויים לקידום" יש לפנות לאגודה לקידום החינוך על פי ההנחיות המפורטות בהמשך.

עם קביעת הניקוד הסופי, על המועמד לפנות למוסד הלימודים בכדי לדעת האם הניקוד משפיע על תנאי הקבלה ואם כן, באיזה אופן והאם יוכל אכן להתקבל ללימודים כראוי לקידום.

חשוב לציין, כי לאגודה לקידום החינוך אין כל השפעה על קבלת המועמדים לאוניברסיטאות וכי כל אוניברסיטה מבצעת החלטה אוטונומית בקבלת התלמידים ובקביעת סך הנקודות המקנות העדפה מתקנת.

הבקשות יידונו באוניברסיטאות השונות בהתאם לתנאים הבאים:

הניקוד מורכב מאמות מידה הכוללות בין היתר אזור מגורים, בית הספר התיכון בו למד המועמד, השכלת ההורים, מספר הנפשות במשפחה, בעיות מיוחדות של המועמד או בני משפחתו לפי המפורט בטפסי הבקשה וההנחיות ונצבר לסך ניקוד סופי המועבר בסוף התהליך לפונה ולאוניברסיטאות. (הנתונים המתייחסים לתקופת הלימודים התיכוניים של המועמד ועד סיומם).

לתשומת לב המועמד, הטיפול בבקשות המוגשות לאגודה נמשך כחודשיים, ולפיכך על המועמדים להקדים ולהגיש את בקשתם לאגודה מבעוד מועד. תוצאת הבדיקה תישלח על ידי האגודה לקידום החינוך ישירות לאוניברסיטאות: עברית, חיפה טכניון בן גוריון, תל אביב, ובמקביל גם לפונה.

מועמד המופנה על ידי מוסד אחר נדרש לבדוק את נהלי הרישום מול המוסד המפנה ולהציג בפניו את מכתב הניקוד הסופי בתום התהליך.

נהלי הרישום לאוניברסיטה ובכללם מועדי הרישום, מועדי הבחינה הפסיכומטרית והשלמת כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלה לאוניברסיטה חלים גם על הפונים בבקשה לקבלה בערוץ זה. כמו כן, על המועמד מוטלת האחריות לוודא שהניקוד להעדפה מתקנת עודכן באוניברסיטה.

מועמד המעוניין לבחון את הגדרתו כ"ראוי לקידום" ישלח טופס רישום מקוון בחלק של הנחיות למילוי הטופס.

שימו לב, הפניה כרוכה בתשלום בלתי חוזר על סך 180 ₪ בכרטיס אשראי בלבד, התשלום יידרש במהלך מילוי טופס הרישום, נא להכין כרטיס אשראי מראש.

 

פרטים נוספים באתר של האגודה לקידום החינוך